کولر های گازی دیواری مخصوص مناطق معتدل

کولرهای گازی دیواری، دورثابت (On/Off)، سرمایشی و گرمایشی

18000

کولرگازی دیواری دورثابت سرمایشی و گرمایشی

36000

کولرگازی دیواری دورثابت سرمایشی و گرمایشی

12000

کولرگازی دیواری دورثابت سرمایشی و گرمایشی

30000

کولرگازی دیواری دورثابت سرمایشی و گرمایشی

9000

کولرگازی دیواری دورثابت سرمایشی و گرمایشی

24000

کولرگازی دیواری دورثابت سرمایشی و گرمایشی

فهرست