کولردیواری / کولر ایستاده / کولر گازی / کولر / زانتی /کولر گازی ایستاده / کولر پرتابل / zaneti / اسپلیت ایستاده / Floor Standing / تهویه مطبوع / تهویه خانگی / تهویه صنعتی / اسپلیت / split / wall Mounted
کولر پنجره ای / کولر گازی پنجره ای / پنجره ای / کولرگازی / کولر / اسپلیت پنجره ای / زانتی / کولر گازی زانتی / کولر پنجره ای زانتی / کولر گازی پنجره ای زانتی

18000

کولر پنجره ای تروپیکال روتاری سرمایشی

فهرست