داکت اسپلیت مخصوص مناطق گرمسیری

کولردیواری / کولر گازی / کولر / زانتی /کولر گازی دیواری / کولر پرتابل / zaneti / تهویه مطبوع / تهویه خانگی / تهویه صنعتی / اسپلیت / split / wall Mounted / کولر کم مصرف / داکت / داکت اسپلیت / duct / duct split

داکت اسپلیت، تروپیکال دور ثابت (On/Off)، سرمایشی

36000

داکت اسپلیت تروپیکال دورثابت سرمایشی

24000

داکت اسپلیت تروپیکال دورثابت سرمایشی

60000

داکت اسپلیت تروپیکال دورثابت سرمایشی

18000

داکت اسپلیت تروپیکال دورثابت سرمایشی

48000

داکت اسپلیت تروپیکال دورثابت سرمایشی

فهرست