داکت اسپلیت مخصوص مناطق معتدل

اسپیلت / پنل داخلی کولر گازی زانتی / داکت زانتی / اسپلیت زانتی / داکت اسپیلت زانتی /

داکت اسپلیت، اینورتر، سرمایشی و گرمایشی

30000

داکت اسپلیت اینورتر سرمایشی و گرمایشی

24000

داکت اسپلیت اینورتر سرمایشی و گرمایشی

60000

داکت اسپلیت اینورتر سرمایشی و گرمایشی

18000

داکت اسپلیت اینورتر سرمایشی و گرمایشی

36000

داکت اسپلیت اینورتر سرمایشی و گرمایشی

داکت اسپلیت، دورثابت (On/Off)، سرمایشی و گرمایشی

36000

داکت اسپلیت دورثابت سرمایشی و گرمایشی

24000

داکت اسپلیت دورثابت سرمایشی و گرمایشی

60000

داکت اسپلیت دورثابت سرمایشی و گرمایشی

18000

داکت اسپلیت دورثابت سرمایشی و گرمایشی

48000

داکت اسپلیت دورثابت سرمایشی و گرمایشی

فهرست